Podmienky lotérije

 • Lotérie sa automaticky zúčastňujú všetci aktívni zákazníci starší ako 18 rokov, ktorí hradia predplatné. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností, ktoré sú súčasťou NutraQ AS, ani ich rodinní príslušníci.
 • V každom balení prípravku Maxulin/T-max/Maxulen, ktorý bude rozosielaný aktívnym zákazníkom, bude v období od 17. apríla 2023 do 30. novembra 2023 žreb. Výhercovia budú v tomto období žrebovaní dvakrát, a to 15. júna 2023 a 7. decembra 2023. 
 • Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní zo všetkých aktívnych zákazníkov v Nórsku, Švédsku, Fínsku, na Slovensku a v Českej republike. 
 • Mená a priezviská výhercov budú zverejnené na webových stránkach Maxulin/T-max/Maxulen. Spoločnosť Maxulin/T-max/Maxulen bude všetkých výhercov vopred osobne kontaktovať a požiada ich o súhlas s týmto zverejnením. Pokiaľ výherca nebude chcieť súhlas udeliť, bude vyžrebovaný nový výherca. 
 • Ceny budú odovzdané po dohode s výhercami do troch týždňov od žrebovania. Výherca bude o výhre informovaný osobne, telefonicky, e-mailom alebo listom prostredníctvom údajov v zákazníckej evidencii do 14 dní po žrebovaní. Pokiaľ výherca nezareaguje na otázky spoločnosti Maxulin/T-max/Maxulen do dvoch týždňov, nárok na výhru zaniká, a spoločnosť Maxulin/T-max/Maxulen má právo vyžrebovať nového výhercu. Výhry nie je možné prevádzať na iné osoby ani vymieňať za hotovosť či iné výrobky.
 • Maxulin/T-max/Maxulen hradí všetky náklady na dopravu.
 • Výhra bude zdanená v súlade so slovenskými daňovými predpismi.
 • Výhry zahŕňajú 2 grily (v hodnote 1999 eur), 4 rúry na pizzu (v hodnote 299 eur) a 4 kožené chladiace batohy (v hodnote 299 eur).
 • Informácie o tom, ako spoločnosť NutraQ spracováva osobné údaje v súvislosti s lotériou, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov tu.
 • Podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a prípadné spory medzi zákazníkom a spoločnosťou Maxulin/T-max/Maxulen budú riešené slovenskými súdmi.
 • Prípadné sťažnosti možno zaslať na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
 • Spoločnosť zodpovedná za lotériu: NutraQ CZ s.r.o.,Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika